१३-१९ वैशाख २०७२ | 26 April - 2 May 2015

रु.४३,७१,९५,००,०००

Share:
  

रु.४३,७१,९५,००,००० महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारी कार्यालय तथा संगठित सस्ंथा र समितिको कुल बेरुजु रकम।

comments powered by Disqus

रमझम