१६-२२ वैशाख २०७५ | 29 Apr- 5 May 2018

रु. ८१,९५,५८,००,०००

Share:
  

रु. ८१,९५,५८,००,००० असोज मसान्तसम्ममा देशको चालु खाता घाटा ।

comments powered by Disqus

रमझम