४ चैत्र २०६९ | 17 March 2013

अंक र अर्थ

Share:
  

रु.५४,३६,०१,६१,००० गत आर्थिक वर्षको सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु। यसमध्ये गत माघ मसान्तसम्ममा रु.१२ अर्ब ९ करोड १ लाख प्रमाण आधारमा लगत कट्टा गरी फर्स्योट गरिएको छ।

comments powered by Disqus

रमझम