२८ माघ - १ फागुन २०७२

7-13 February 2016

नियमित

अङ्क र अर्थ

रु.२,७१,३७,००,००,०००

भनेको सुनेको

भनेको सुनेको

आवरण

- रामेश्वर बोहरा

इतिहास

- ज्ञानमणि नेपाल

स्वास्थ्य

- डा. सुमनराज ताम्राकार

व्यङ्ग्य

- महेश थापा